Zawody medyczne obarczone są dużym ryzykiem, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy lekarz prowadzący własną praktykę, musi posiadać ubezpieczenie OC. Polisa stanowi zabezpieczenie przede wszystkim na wypadek popełnienia błędu w sztuce, jednak często można ją rozszerzyć, zwiększając poziom ochrony. Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC lekarza? Jak wybrać odpowiednią polisę?

Kto ma obowiązek wykupić polisę OC?

Polisa OC dla lekarzy zabezpiecza przed szkodami osobowymi, które medyk może wyrządzić wskutek popełnienia błędu w sztuce albo zaniechania wykonania pewnych czynności. Obowiązek jej wykupienia spoczywa na lekarzach, którzy prowadzą własną praktykę w ramach działalności gospodarczej. Warto przypomnieć, że lekarz, który chce świadczyć komercyjne usługi medyczne, ma obowiązek założyć działalność gospodarczą – nie może robić tego na przykład w ramach działalności nierejestrowanej. Co z tym związane, będzie miał też obowiązek wykupienia polisy OC. Nie jest ona obligatoryjna dla lekarzy zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Niemniej jednak wielu medyków decyduje się na jej zakup, gdyż stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla lekarza, jak i dla pacjentów.

Ubezpieczenie OC dla medyków ma w swojej ofercie wiele zakładów ubezpieczeń

Co obejmuje ubezpieczenie OC dla lekarzy?

Podstawowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyniku działań bądź zaniechania w zakresie świadczeń zdrowotnych. Nie jest to polisa, w ramach której można domagać się odszkodowania za straty rzeczowe, na przykład uszkodzenie sprzętu. Minimalne sumy gwarancyjne zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą). Co istotne, ubezpieczyciel może zaproponować polisę opartą na sumie minimalnej albo wyższej. W drugim przypadku lekarz uzyskuje większe zabezpieczenie – ubezpieczyciel będzie bowiem ponosił odpowiedzialność wyłącznie do sumy określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pozostałą część odszkodowania medycy muszą pokrywać we własnym zakresie, dlatego dobrą praktyką jest wybór ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczenie OC lekarzy zabezpiecza ich samych, ale również pozostających pod ich opieką pacjentów. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli:

  • lekarz popełni błąd, wskutek którego pacjent narażony będzie na utratę zdrowia lub życia,
  • dojdzie do zaniechania świadczeń medycznych, które zgodnie ze sztuką powinny zostać zrealizowane,
  • wydarzenie zostanie zakwalifikowane jako błąd medyczny albo zdarzenie medyczne.

Pacjent ma obowiązek dowieść, że doznał on uszczerbku na zdrowiu wskutek działań albo zaniechania działań lekarza. Najczęściej tego typu zdarzenia mają swój finał na sali sądowej, a od wyroku sądu zależy, czy odszkodowanie zostanie wypłacone.

Jak wybrać obowiązkową polisę OC dla lekarzy?

Ubezpieczenie OC dla medyków ma w swojej ofercie wiele zakładów ubezpieczeń. Różnią się one przede wszystkim zakresem ochrony – choć ten podstawowy wynika bezpośrednio z przepisów prawa, istnieje możliwość rozszerzenia go o dodatkowe pakiety. Wykupując ubezpieczenie OC obowiązkowe wraz z rozszerzeniami, można sporo zaoszczędzić. Ochronie dodatkowej podlegać może sprzęt, lecz również ryzyko utraty dochodów. Mając na uwadze fakt, iż zawód lekarza obarczony jest naprawdę dużym ryzykiem, na polisie OC nie warto oszczędzać, wybierając produkt z wyższą sumą gwarancyjną.