Dokładność oraz rzetelność to domena księgowych zatrudnionych w biurach rachunkowych

Dokładność oraz rzetelność to domena księgowych zatrudnionych w biurach rachunkowych. Działalność w zakresie prawa podatkowego oraz dokumentacji i deklaracji ZUS wymaga aktualizowania ciągle zmieniających się przepisów. Znajomość wiedzy w tej dziedzinie wymaga ciągłego jej poszerzania. Działalność w związku z usługowym prowadzeniem ksiąg została zobligowana do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ochrona przed wyrządzeniem szkody na niekorzyść biura bądź klienta w postaci OC biura rachunkowego (https://iexpert.pl/biuro-rachunkowe/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-biura-rachunkowego/) chroni od konsekwencji działań celowych, jak i nieumyślnych. Taką polisę należy zawsze zawrzeć przed rozpoczęciem działalności księgowej. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie biuro rachunkowe, które prowadzą tylko swoim klientom podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Mimo wszystko grupy zawodowe księgowych bez względu na zakres wykonywanych prac oraz uprawnień powinny skorzystać z takiej formy ubezpieczenia. Szeroka ochrona w formie ubezpieczenia zabezpieczy księgowych przed ewentualnymi karami i mandatami w wyniku popełnionych pomyłek, a stwierdzonych i udokumentowanych przez instytucje kontrolne.

Kto powinien skorzystać z OC dla biur rachunkowych?

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przeznaczone jest dla osób zarówno pracujących na pełnym etacie, jak i zatrudnionych na umowie zleceniu bądź na kontrakcie. Bez względu na formę zatrudnienia ubezpieczenie przeznaczone jest dla:

Dokładność oraz rzetelność to domena księgowych zatrudnionych w biurach rachunkowych

  • samodzielnych księgowych,
  • głównych księgowych,
  • dyrektorów finansowych,
  • doradców podatkowych.

Warto, aby ubezpieczenie objęło również kasjerów oraz osoby dokonujących operacji przelewów bezgotówkowych. Aktualnie szeroki zakres działalności biur rachunkowych obejmuje prowadzenie działu kadr i płac dla podmiotów gospodarczych. Zarówno kadry, jak i płace związane są z prowadzeniem dokumentacji dla Urzędów Skarbowych oraz przesyłaniem deklaracji ZUS. Możliwość rozszerzenia ochrony o czynności podatkowe oraz składania deklaracji wymaga ochrony w postaci ubezpieczenia. Stanowi to gwarancje zabezpieczenia przed pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej przez klientów w wyniku pomyłek księgowych.

Dokładność oraz rzetelność to domena księgowych zatrudnionych w biurach rachunkowych

Zakres ochrony prawnej wynikający z ubezpieczenia biur rachunkowych

Ubezpieczenie biur rachunkowych pokrywa wszelkie kary administracyjne lub sądowe nałożone w wyniku popełnionych błędów. Kary finansowe mogą obejmować koszty sądowe, powołanie biegłych oraz ekspertyz związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Są to również mandaty za nieterminowe przesyłanie danych. Wszystkie te błędy nie zawsze powstają z winy księgowych. Opieszałość w przesyłaniu dokumentów i wszelkich danych przez klientów często doprowadza do trudnych sytuacji. Warto zatem zabezpieczyć działalność biuro rachunkowego przed ewentualnymi spornymi kwestiami. Skorzystanie z ubezpieczenia oraz jego rozszerzenie stanowi gwarancję pokrycia wyrządzonych strat na niekorzyść podmiotów gospodarczych. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla księgowych stanowi ochronę wykonywanego zawodu. OC biura rachunkowego jest wymogiem koniecznym dla poprawnego funkcjonowania osób oraz podmiotów związanych z działalnością księgową. Podnosi to również rangę oraz wiarygodność biura w oczach przyszłych klientów.

Wybór sum ubezpieczenia

Wybór wariantu wysokości ubezpieczenia jest dowolny. Szeroka oferta kwot obejmuje zakres działalności rachunkowej. Sumy ubezpieczenia dostosowane są do zakresu odpowiedzialności danego stanowiska w biurze księgowym oraz wysokości jego przychodów. Dodatkową zachętą do skorzystania z OC biura rachunkowego są atrakcyjne rabaty. Kontynuacja ubezpieczenia oraz posiadanie certyfikatów poszczególnych księgowych i prawidłowa działalność nie obciąża żadnymi karami bądź mandatami, uprawnia do 10% bonusu.