Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, każdy radca prawny wykonujący swój zawód, obowiązany jest do posiadania tzw. OC radcy prawnego, czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązek ten obejmuje wszystkich radców prawnych wykonujących zawód na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania zawodu.

Co daje OC radcy prawnego?

OC radcy prawnego gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie szkód wyrządzonych w następstwie działania lub zaniechania działania przez radcę prawnego. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności radcy prawnego (które zawarte są w w/w Ustawie o radcach prawnych).

Minimalna suma gwarancyjna to równowartość 50 000 euro w złotych (dla jednego zdarzenia).

Dlaczego warto wykupić OC radcy prawnego?

Wykupienie OC radcy prawnego spełnia przede wszystkim ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie pozostaje ono jednak bez echa na innych płaszczyznach. Posiadając OC, radca prawny staje się dla klientów wiarygodny i godny zaufania, a oni sami czują się zabezpieczeni od ewentualnie wyrządzonych szkód.

Wyłączenia

Ograniczenia i wyłączenia dotyczące OC radcy prawnego zawarte są w w/w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego nie obejmuje:

  • szkód wyrządzonych podczas stanu wyjątkowego, aktów terroru, działań wojennych, zamieszek i rozruchów,
  • szkód wyrządzonych małżonkowi, rodzeństwu, rodzicom, dzieciom, powinowatym w tej samej linii, osobie przysposobionej (a także jej małżonkowi),
  • sobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu oraz wspólnikowi, polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie mienia,
  • szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych (chyba że szkoda jest następstwem działań z przed skreślenia),
  • szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu (chyba że szkoda jest następstwem działań z przed zawieszenia).

Dedykowane ubezpieczenie OC


Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego obejmuje tylko odpowiedzialność osobistą. W sytuacji, gdy radca należy do kancelarii lub spółki prawniczej, pełną ochronę zapewnia mu tylko nadwyżkowe ubezpieczenie OC kancelarii i spółek radców prawnych.

W ramach opłacanej składki, ubezpieczeniem objęci są nie tylko radcy prawni, ale także aplikanci, praktykanci czy osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, umów zlecenia czy umów o dzieło.

Nadwyżkowe ubezpieczenie umożliwia także rozszerzenie polisy o ubezpieczenie od zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów, co może być bardzo przydatne w spółkach zatrudniających dużą liczbę pracowników lub rozwiniętych kancelariach, przez które przewija się dużo ważnych dokumentów. Można także rozszerzyć ubezpieczenie na tyle, aby obejmowało ono szkody z przed wykupienia ubezpieczenia, a także po jego wygaśnięciu.

Polisa umożliwia wybór spośród 13 wariantów sum gwarancyjnych, począwszy od 250 tys., aż do 20 mln zł, co sprawia, że każda kancelaria/spółka jest w stanie znaleźć ubezpieczenie odpowiadające jej potrzebom.