Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dedykowane jest osobom zajmującym się prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach pośrednictwa nieruchomości. Wykupienie polisy chroni takie procesy jak: sprzedaż, zakup, wynajem każdej nieruchomości, zgodnie z zawartą umową między pośrednikiem i klientem. OC pośrednika nieruchomości obowiązuje zarówno jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółki świadczące pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku).

OC pośrednika nieruchomości jest zawsze wymagane

Każda osoba wykonująca zawód pośrednika nieruchomości jest zobowiązana do założenia działalności gospodarczej i wykupienia ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości (Rozporządzenie Ministra Finansów – 2013 i 2014). Wykonywanie takich usług wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Klienci podejmują współpracę z pośrednikiem, gdy planują zakup, sprzedaż czy też wynajem domu, mieszkania, lokalu usługowego. OC jest doskonałą metodą zabezpieczenia całej transakcji realizowanej przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Co składa się na OC pośrednika nieruchomości?

Każda osoba wykonująca zawód pośrednika nieruchomości jest zobowiązana do założenia działalności gospodarczej i wykupienia ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości

Polisa zawiera odpowiedzialność cywilną pośrednika nieruchomości za ewentualne szkody, które mogą być spowodowane działaniem lub zaniechaniem pośrednika w czasie obowiązywania ubezpieczenia. Jeżeli pośrednik zatrudnia inne osoby, które realizują zadania związane z obrotem nieruchomościami, polisa OC również ich obejmuje.

Suma gwarancyjna przy OC pośrednika nieruchomości

Obecnie minimalna suma gwarancyjna OC pośrednika nieruchomości to 25 000 euro i chodzi tutaj zarówno o jedno zdarzenie jak i wszystkie zdarzenia. Jeżeli pośrednik zdecyduje się na najniższą sumę gwarancyjną to maksymalne roszczenie wypłacane przez ubezpieczyciela wyniesie w/w kwotę. W przypadku powstania szkody wyższej, różnicę będzie musiał pokryć pośrednik ze swojego majątku. Aby pośrednik nieruchomości oraz jego klienci czuli się bezpiecznie podczas zawierania dużych transakcji powinien on wykupić OC na wyższą sumę gwarancyjną przekraczającą 25 000 euro.

Jakie korzyści wypływają z wykupienia polisy OC pośrednika nieruchomości?

Wszystkie osoby zajmujące się obrotem nieruchomościami mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Zadaniem tego ubezpieczenia jest skuteczne zabezpieczenie transakcji a także klienta i samego pośrednika nieruchomości. Jeżeli dojdzie do popełnienia błędu przez pośrednika w związku z charakterem prowadzonej działalności klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń bezpośrednio u ubezpieczyciela. Korzyścią z zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia jest osiągnięcie większej wiarygodności na rynku obrotu nieruchomościami i ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Każda osoba wykonująca zawód pośrednika nieruchomości jest zobowiązana do założenia działalności gospodarczej i wykupienia ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości

Co nie wchodzi w zakres polisy OC pośrednika nieruchomości?

W zakres obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pośrednika nieruchomości nie wchodzą szkody:

  • Związane z uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą rzeczy, które zostały wyrządzone przez pośrednika: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, powinowatym itd.
  • Związane z koniecznością uiszczenia kar umownych.
  • Zaistniałe z powodu działań wojennych, zamieszek oraz rozruchów i aktów terroru.

Jakie czynniki wpływają na wysokość opłacanej składki OC?

Wysokość składki OC pośrednika nieruchomości jest uzależniona od kilku elementów:

  • Roczny obrót nieruchomościami.
  • Wybrana wysokość sumy gwarancyjnej.
  • Długość trwania bezszkodowego okresu ubezpieczenia OC.

Pośrednik nieruchomości musi zadbać o terminowy wykup OC, ponieważ nawet jeden dzień spóźnienia powoduje utratę zniżek za kontynuację ubezpieczenia. Ważne! Obowiązek wykupienia OC powstaje w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizowania zadań pośrednika w obrocie nieruchomościami.